EDICTE

De conformitat amb l’art. 18 i 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, procedeix donar publicitat a la resolució adoptada per la Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant el dia 10 de juliol de 2023, el contingut literal del qual és el següent:

«Decret.- Estimació del recurs de reposició presentat per l’Associació Provincial d’Hotels d’Alacant, contra el decret de data 25 d’abril de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases de les “Subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre dels sectors d’allotjament turístic i gastronomia per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística 2023”

Fullscreen Mode