CONVOCATÒRIA I BASES PER A COBRIR EL LLOC DE DIRECTOR-GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT

III. ADMINISTRACIÓ LOCAL
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME ALACANT

1681 CONVOCATÒRIA I BASES PER A COBRIR EL LLOC DE DIRECTOR-GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME I PLATGES D’ALACANT

EDICTE Per acord de la Junta Rectora del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, de data 20 de desembre de 2019, han sigut aprovades la convocatòria i bases per a cobrir el lloc de Director-Gerent del Patronat Municipal de Turisme i Platges, de  conformitat amb el que es disposa en l’article 13 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, conformement a les següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR EL LLOC DE DIRECTOR-GERENT DEL PATRONAT DE TURISME I PLATGES

ANAR A LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA >>