CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASOCIACIONES Y ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE , PER A LA PROMOCIÓ I LA DINAMITZACIÓ D’ALACANT COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA SEGURA

 

Pla d’ Acció Turística

“reACTIVA Alicante”

Termini de presentació de sol·licituds: El procediment s’iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del
termini de 15 dies naturals a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant.

Butlletí Oficial de la Província d’Alacant: edita Excma. Diputació provincial d’Alacant