Aprovació de l’Acord de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A per a la promoció conjunta dels serveis de  transport en ferrocarril de Renfe Viatgers i la promoció d’Alacant com a destinació turística i de negocis.

 

  • Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat
  • Àmbit: Turisme
  • Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

 

Entitats amb què se subscriu: RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. a

Data de subscripció: 17 de gener de 2022

Parts que subscriuen: 
La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. M.ª del Carmen Sánchez Zamora.
El Secretari de RENFE Viatgers Societat Mercantil Estatal, S. A,  Sr. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

Termini de vigència: De 17 de gener de 2022

Data d’ extinsió: 31 de desembre del 2022

ALTRES AJUDES I CONVENIS

 

Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS: Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023. El termini per a la inscripció de candidatures s'iniciarà el dia de la publicació de la...

read more

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alacant, Esatur XXI, S.L. i la Fundació de la Comunitat Valenciana Marq, per a la realització de l’exposició Itinerant “Guardians de pedra. Els castells d’Alacant”.

OBJECTE: És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Alacant i l'empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l'exhibició de l'Exposició itinerant Guardians de Pedra....

read more