Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant per al desenvolupament i execució del programa Bono Gastronòmic Alacant 2023

Conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant per al desenvolupament i execució del programa Bono Gastronòmic Alacant 2023

D’una part, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Ajuntament d’Alacant, amb CIF P300035C, i en el seu nom i representació, Sra. Ana Poquet Mas, Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, facultada per a la signatura del present, en virtut de nomenament pel Decret de l’Alcaldia Presidència de data 19 de juny de 2023. (D’ara en avant el “Patronat”).

D’una altra part, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant, d’ara en avant Cambra Alacant, amb domicili al carrer Ruperto Chapí 3, 03001 d’Alacant amb NIF: Q0373001G, representada en este acte pel Sr. Sr. Carlos Baño Marhuenda , en qualitat de president de Cambra Alacant.

Totes dues parts es reconeixen mútuament la capacitat i les competències necessàries per a subscriure este conveni, aprovat mitjançant acord de la Junta Rectora del Patronat, el 27 d’octubre de 2023, i a este efecte.

_________________________________

Tipus de conveni: Amb persones o ens privat

Àmbit: Turisme

Àrea, servei o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitats amb qui se subscriu el conveni: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant

Data de subscripció: 27 d’octubre de 2023

Parts que subscriuen:

  • La Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant, Sra. Ana Poquet Más.
  • El president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant, Sr. Sr. Carlos Baño Marhuenda

Termini de vigència: De 27 d’Octubre de 2023 fins al 26 de novembre de 2023

 

ALTRES CONVENIS

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alacant, Esatur XXI, S.L. i la Fundació de la Comunitat Valenciana Marq, per a la realització de l’exposició Itinerant “Guardians de pedra. Els castells d’Alacant”.

OBJECTE: És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Alacant i l'empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l'exhibició de l'Exposició itinerant Guardians de Pedra....