OBJECTE
És objecte del present documente regular la col·laboració entre la Fundació MARQ, el Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Ajuntament d’Alacant i l’empresa ESATUR XXI, S.L., per a possibilitar l’exhibició de l’Exposició itinerant Guardians de Pedra. Els Castells d’Alacant a la Sala d’Exposicions de la Taverna del Castell de Santa Bàrbara d’Alacant, del 15 de març al 15 d’octubre de 2024, dates tècniques orientatives que podran ser modificades de mutu acord entre les parts intervinents.

Vigent:  Sí

Document d’Acte d’aprovació:  Decret en arxiu adjunt

Tipus de conveni: Amb persones o ens de dret privat

Àmbit: Cultura

Àrea, servici o regidoria: Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

Entitat amb què se subscriu: Fundació de la Comunitat Valenciana MARQESATUR XXI, S.L.

Data de subscripció: 5 de Març de 2024

Parts que subscriuen: Sr. Juan de Dios Navarro, com a vicepresident de la “Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ”, actuant en representació legal d’esta entitat, en l’ús de les seues atribucions Sra. Ana Poquet Mas, com a Presidenta del Patronat Municipal de Turisme i Platges de l’Ajuntament d’Alacant, actuant en nom i representació d’este, actuant en representació legal d’esta entitat, en l’ús de les seues atribucions. Sr. Jorge Juan Rodriguez Esteve, en representació de l’empresa ESATUR XXI, S.L., amb CIF.: B-53874145 , en la seua condició d’actual encarregat de la gestió de dinamització del Castell de Santa Bàrbara d’Alacant.

AJUDES I CONVENIS