Convocatòria del I Premi de Periodisme Turístic d’Alacant

CARACTERÍSTIQUES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LES PUBLICACIONS:

  1. Es podran presentar treballs la difusió dels quals estiga compresa entre el 01 de gener i el 31 de desembre de 2023.
  2. El termini per a la inscripció de candidatures s’iniciarà el dia de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitzarà a les 14.00 del dia 08 de gener de 2024.
  3. Els candidats hauran de presentar un sol treball, podent-se haver sigut publicat en un mitjà de comunicació tant de premsa escrita o digital, ràdio o televisió, podcast al llarg de l’any 2023.
  4. El jurat podrà, si així ho estima oportú, establir les mencions especials que considere convenients en els treballs  presentats, sense que tals mencions especials suposen cap dotació econòmica.
  5. Els premis seran únics i indivisibles, encara que poden ser atorgats a un treball realitzat en equip o en col·laboració. A més, el premi podrà declarar-se desert si, segons el parer del jurat, la qualitat de les propostes rebudes no aconsegueix el nivell  exigit.

 

Bases: I Premi Periodisme turístic 2023

Informació i consultes

 

15 + 5 =

Edicte: Proposta de resolució definitiva del procediment de concessió d’ajudes destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre dels subsectors allotjament turístic i gastronomia per a l’enfortiment d’Alacant com a destinació turística 2023

Edicte[tnc-pdf-viewer-iframe file="https://alicanteturismo.com/wp-content/uploads/2023/05/EDICTO-RESOLUCION-DEFINITIVA-AYUDAS-ASOCIACIONES-Y-ENT.-SIN-%C3%81NIMO-LUCRO-2023-firmado.pdf" width="100%" height="800PX" download="true" print="true"...